سفر به آلمان و سخنرانی به مناسبت احیای رمضان در کلن

سه شنبه 24 شهریور 88 / 15 سپتامبر 2009 1 این هفته در سفر بودم و نتوانستم رخدادها را یادداشت کنم. در عین حال اکنون پس از بازگشت برخی حوادث مهم را به تناسب وقت می نویسم. هفته پیش روز چهارشنبه از کیوسی همراه همسرم به آلمان رفتم. این سفر به دعوت دوستان مذهبی بن […]