گسترش دستگیری ها و فشارها علیه فعالان جنبش سبز

سه شنبه 17 شهریور 88 / 8  آگوست 2009 1 دیروز دفتر پیگیری آسیب دیدگان و زندانیان میرحسین موسوی با حکم دادستانی تهران پلمب شد و تمام اسناد و اموال آن از دفتر منتقل شد. امرور دکتر علیرضا بهشتی مسؤل این دفتر نیز بازداشت شد. امروز دفتر کار کروبی نیز پلمب شد و اسناد موجود […]