در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه در این باب وجود دارد: بقره، آیه 173؛ نحل، آیه 115، مائده، آیه 3 و انعام، آیه 145. در این آیات غالبا خوردن مردار و گوشت خوک و خون و […]

دادگاه رسوای دیگر برای پیشگامان جنبش سبز

چهار شنبه 4 شهریور 88 / 26 آگوست 20091دیروز دادگاه چهارم برای اصلاح طلبان زندانی برگزار شد و در آن کسانی چون حجاریان، نبوی، عرب سرخی، صفایی فراهانی، سعید شریعتی، تاجرنیا، قوچانی، زیدآبادی، تاج زاده، امین زاده، رمضان زاده و شماری دیگر حضور داشتند. این دادگاه نیز مانند سه دادگاه پیشین بوده و جز یک […]

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

هستی شناسی اقبال لاهوری

https://www.zeitoons.com/wp-content/uploads/2022/11/%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C10.pdf