اعدام درمانی؛ یکی بر شاخ و بن می برید!

چند سال قبل به مناسبتی در نوشته ای برای «جمهوری اسلامی» از عنوان «جمهوری مرگ» استفاده کرده بودم و حال می بینیم شماری از مردم ایران از عنوان «جمهوری اعدامی» استفاده می کنند. واقعیت این است که مقامات جمهوری اسلامی ظاهرا راهی برای بقا جز تحمیل مرگ بر برخی مخالفان و منتقدان نمی شناسند و […]

انتشار نوشته ای از یک جوان مورد تجاوز قرار گرفته (به عنوان نمونه اثبات مدعای کروبی)

دوشنبه 2 شهریور 88 / 24 آگوست 2009 1چند روز پیش نامه ای خطاب به علما و به طور خاص به موسوی و خاتمی و کروبی و هاشمی با امضای حدود 300 نفر از روزنامه نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور نوشته و منتشر شده است که در آن با اشاراتی به شرایط […]