سفری به استکهلم – سوئد

سه شنبه 2 تیر 88 / 23 ژوئن 2009nn1nnامروز ساعت یازده و نیم از لندن به استکهلم (سوئد) پرواز کردم. از قبل قرار گذاشته بودم پس از لندن سری به دوستان در سوئد و آلمان و فرانسه بزنم. اکنون به سوئد و پس از آن به جاهای دیگر خواهم رفت. از آنجا که  ممکن بود […]

سفری به استکهلم – سوئد

سه شنبه 2 تیر 88 / 23 ژوئن 2009 1 امروز ساعت یازده و نیم از لندن به استکهلم (سوئد) پرواز کردم. از قبل قرار گذاشته بودم پس از لندن سری به دوستان در سوئد و آلمان و فرانسه بزنم. اکنون به سوئد و پس از آن به جاهای دیگر خواهم رفت. از آنجا که  […]