بیانیه جمعی از نواندیشان دینی ایران در باره فاجعه آبادان و دیگر فاجعه های ملی و مردمی

n فروپاشی متروپل؛ نگران ایران‌‌ایم! n May 26, 2022 n n بیانیه جمعی از نواندیشان دینی ایران nn n n n ایرانیان عزیز n وجدان‌های بیدار n مراجع اجتماعی و n کانون‌های اعتماد ملی n ایران وطن عزیز همه ما، امروز بیش از هر زمان دیگری در محاصره آسیب‌های مُهلک و تنهاست. ایران پاره تن […]

بیانیه جمعی از نواندیشان دینی ایران در باره فاجعه آبادان و دیگر فاجعه های ملی و مردمی

فروپاشی متروپل؛ نگران ایران‌‌ایم! May 26, 2022 بیانیه جمعی از نواندیشان دینی ایران ایرانیان عزیز وجدان‌های بیدار مراجع اجتماعی و کانون‌های اعتماد ملی ایران وطن عزیز همه ما، امروز بیش از هر زمان دیگری در محاصره آسیب‌های مُهلک و تنهاست. ایران پاره تن همه ایرانیان و میراث اجدادی و هزاره اقوام، امروز با فساد و […]