کشتار مردم معترض در تهران؛ بیانیه های مهم موسوی و منتظری

شنبه 30 خرداد 88 / 20 ژوئن 2009nn1nnبالاخره از آنچه بیم داشتیم و پیش بینی می کردیم، رخ داد و فاجعه ای دیگر در کارنامه جمهوری اسلامی ثبت شد. امروز مردم به خیابانها آمدند و به ممنوعیت و تهدیدها اعتنا نکرده به قصد راهپمایی به میادین بزرگ شهر تهران رفتند. اما از اواخر شب تمام […]

کشتار مردم معترض در تهران؛ بیانیه های مهم موسوی و منتظری

شنبه 30 خرداد 88 / 20 ژوئن 2009 1 بالاخره از آنچه بیم داشتیم و پیش بینی می کردیم، رخ داد و فاجعه ای دیگر در کارنامه جمهوری اسلامی ثبت شد. امروز مردم به خیابانها آمدند و به ممنوعیت و تهدیدها اعتنا نکرده به قصد راهپمایی به میادین بزرگ شهر تهران رفتند. اما از اواخر […]