سخنرانی خامنه ای در نماز جمعه تهران و فرمان غبر مستقیم برای مقابله با مردم

جمعه 29 خرداد 88 / 19 ژوئن 2009nn1nnامروز خامنه ای در نماز جمعه تهران حاضر شد و در سخنرانی اش مطالبی مهم گفت که نمی توانم حتی بخش هایی از آن را نقل کنم. فرصت و حال و حوصله ای باقی نمانده است که طولانی بنویسم. محورهای مهم گفتار ایشان را می توان چنین فهرست […]

تداوم سرکوبی ها و تداوم حنبش اعتراضی

پنجشنبه 28 خرداد 88 / 18 ژوئن 2009nn1nnطبق گزارش خبرگزاری ها فراخوان موسوی برای اجتماع در مساجد و انجام سوگواری برای قربانیان اخیر با موفقیت بوده و مردم در تمام مساجد جمع شده و یاد کشته شدگان را گرامی داشته و به یادشان شمع روشن کردند. موسوی نیز در یکی از مساجد جمع شده و […]

سخنرانی خامنه ای در نماز جمعه تهران و فرمان غبر مستقیم برای مقابله با مردم

جمعه 29 خرداد 88 / 19 ژوئن 2009 1 امروز خامنه ای در نماز جمعه تهران حاضر شد و در سخنرانی اش مطالبی مهم گفت که نمی توانم حتی بخش هایی از آن را نقل کنم. فرصت و حال و حوصله ای باقی نمانده است که طولانی بنویسم. محورهای مهم گفتار ایشان را می توان […]

تداوم سرکوبی ها و تداوم حنبش اعتراضی

پنجشنبه 28 خرداد 88 / 18 ژوئن 2009 1 طبق گزارش خبرگزاری ها فراخوان موسوی برای اجتماع در مساجد و انجام سوگواری برای قربانیان اخیر با موفقیت بوده و مردم در تمام مساجد جمع شده و یاد کشته شدگان را گرامی داشته و به یادشان شمع روشن کردند. موسوی نیز در یکی از مساجد جمع […]