برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: هدایت الهی و تفسير پيام ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۸۳۳nهدایت الهی و تفسير پيام ۲nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=ZDNuMZFcQeonnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1833.mp3]nnهدایت الهی و شریعتnچنین می نماید که پرسش اصلی مفهوم هدایت الهی در قالب احکام مشخص اجتماعی تحت عنوان شریعت و فقه است. در واقع پرسش این است که اگر قرار بر این بوده که خداوند از طریق […]