میتینگ حامیان احمدی نژاد؛ بیانیه مهم آیت الله منتظری در باره نتایج انتخابات

سه شنبه 26خرداد 88 / 16 ژوئن 2009 n1 nصبح خبر رسید که به گزارش رادیو ایران در درگیری دیروز هفت نفر کشته شده اند. البته گفته اند که عده ای به پایگاه بسیج حمله کرده بودند که هر چند احتمال دارد درست باشد اما به احتمال بسیار زیاد بهانه ای است برای این اقدام […]

میتینگ حامیان احمدی نژاد؛ بیانیه مهم آیت الله منتظری در باره نتایج انتخابات

سه شنبه 26خرداد 88 / 16 ژوئن 2009 1 صبح خبر رسید که به گزارش رادیو ایران در درگیری دیروز هفت نفر کشته شده اند. البته گفته اند که عده ای به پایگاه بسیج حمله کرده بودند که هر چند احتمال دارد درست باشد اما به احتمال بسیار زیاد بهانه ای است برای این اقدام […]