میتینگ حامیان احمدی نژاد؛ بیانیه مهم آیت الله منتظری در باره نتایج انتخابات

سه شنبه 26خرداد 88 / 16 ژوئن 2009
1
صبح خبر رسید که به گزارش رادیو ایران در درگیری دیروز هفت نفر کشته شده اند. البته گفته اند که عده ای به پایگاه بسیج حمله کرده بودند که هر چند احتمال دارد درست باشد اما به احتمال بسیار زیاد بهانه ای است برای این اقدام نابخردانه و جنایتکارانه.
2
خبر رسید که حجاریان و ابطحی را نیز بازداشت کرده اند.
3
امروز در یک میزگرد تلویزیونی بی بی سی با حضور آقای کدیور (البته از طریق تماس تلفنی در امریکا) شرکت کردم و موضوع آن بررسی وضعیت روحانیت ایران در قبال شرایط کنونی بود. این برنامه صبح ضبط و عصر پخش شد.
4
امروز حامیان احمدی نژاد در میدان و لیعصر یک میتینگ برگزار کردند تا شاید راهپمایی عظیم دیروز را جبران کنند یا تحت الشعاع قرار دهند. اما به گزارش منابع داخلی و خارجی جمعیتی اندک که گفته اند به زحمت سی یا چهل هزار می شد گرد آمده بودند که با دیروز قابل مقایسه نبودو از این رو برخی آن را افتضاح تعبیر می کردند.
5
امروز بیانه ای از آیت الله منتظری منتشر شد که در آن ضمن تصریح به تقلب به نتایج غیر قابل قبول انتخابات اعتراض شده و آن را خیانت در امانت دانسته و توصیه کرده اند که مسؤلان به حق و قانون بر گردند و امانت مردم را به آنان بر گردانند. ضمنا از نیروهای انتظامی و مأموران خواسته شده است تابع حق باشند و المأمور معذور خلاف شرع است. اطلاعیه ایشان بر خلاف اطلاعیه صانعی محکم و روشن بود.

یادداشت های زوزانه – قسمت نودو هشتم
یکشنبه 14 فروردین 401

Share:

More Posts

Send Us A Message