بامداد خمار: کودتای انتخاباتی؟!

شنبه 23 خرداد 88 / 13 ژوئن 2009 n1 nحادثه ای رخ داده است که در جمهوری اسلامی و شاید در تاریخ نظام پارلمانی جهان کم نظیر باشد. حداقل از یک هفته پیش قطعی به نظر می رسید که میرحسین موسوی برندة انتخابات است و این امر هم از حال و هوای آشکار جامعه بر […]

بامداد خمار: کودتای انتخاباتی؟!

شنبه 23 خرداد 88 / 13 ژوئن 2009 1 حادثه ای رخ داده است که در جمهوری اسلامی و شاید در تاریخ نظام پارلمانی جهان کم نظیر باشد. حداقل از یک هفته پیش قطعی به نظر می رسید که میرحسین موسوی برندة انتخابات است و این امر هم از حال و هوای آشکار جامعه بر […]