خیابان ها در تسخیر جوانان؛ شعارهایی همراه با طعن و طنز علیه احمدی نژاد

خیابان ها در تسخیر جوانانnnدر این روزها شهرها به ویژه تهران در تسخیر هواداران کاندیداها (بیشتر موسوی و بعد احمدی نژاد و کروبی) قرار دارد و مخصوصا در شب ها صدها هزار غالبا جوان در خیابان ها حضور دارند و به صورت کارناوال حرکت می کنند و شعار می دهند و گاه می رقصند و […]

خیابان ها در تسخیر جوانان؛ شعارهایی همراه با طعن و طنز علیه احمدی نژاد

خیابان ها در تسخیر جوانان در این روزها شهرها به ویژه تهران در تسخیر هواداران کاندیداها (بیشتر موسوی و بعد احمدی نژاد و کروبی) قرار دارد و مخصوصا در شب ها صدها هزار غالبا جوان در خیابان ها حضور دارند و به صورت کارناوال حرکت می کنند و شعار می دهند و گاه می رقصند […]