هشدارهایی که شنیده نشد

امروز 22 بهمن است و سالگرد انقلاب اسلامی و به همین مناسبت در این ایام سخنان فراوانی گفته می شود. عموما چه از جانب حامیان رژیم پادشاهی پیشین و چه از جانب حاضران و حتی عاملان در انقلاب 57 با رویکرد انتقادی نسبت به اصل رخداد انقلاب و بیشتر به پیامدهای آن در قالب جمهوری […]

هشدارهایی که شنیده نشد

امروز 22 بهمن است و سالگرد انقلاب اسلامی و به همین مناسبت در این ایام سخنان فراوانی گفته می شود. عموما چه از جانب حامیان رژیم پادشاهی پیشین و چه از جانب حاضران و حتی عاملان در انقلاب 57 با رویکرد انتقادی نسبت به اصل رخداد انقلاب و بیشتر به پیامدهای آن در قالب جمهوری […]