آیا نماز جمعه در نظا ولایی می تواند مستقل و مردمی باشد؟

همراهان این کانال به یاد دارند که اخیرا نوشتاری در دو قسمت در باره استقلال نهاد علما و حوزه های علمیه ایران در اینجا منتشر شد. راقم در این نوشتار مدعی شد که نهاد علمای اسلامی و به ویژه شیعی در طول تاریخِ غالبا به شکلی با نهاد قدرت (سیاسی و اقتصادی) پیوند داشته و […]

آیا نماز جمعه در نظا ولایی می تواند مستقل و مردمی باشد؟

همراهان این کانال به یاد دارند که اخیرا نوشتاری در دو قسمت در باره استقلال نهاد علما و حوزه های علمیه ایران در اینجا منتشر شد. راقم در این نوشتار مدعی شد که نهاد علمای اسلامی و به ویژه شیعی در طول تاریخِ غالبا به شکلی با نهاد قدرت (سیاسی و اقتصادی) پیوند داشته و […]