میتینگ انتخاباتی موسوی و سخنان تند انتقادی علیه احمدی نژاد

شنبه 2 خرداد 88 / 23 می 2009 n1 nامروز به مناسبت دوم خرداد مراسمی در سالن دوازده هزاری نفری استادیوم آزادی تهران برگزار شد که البته میتینک انتخاباتی موسوی بود. در این مراسم خاتمی نیز حضور داشت و سخن گفت. طبق گزارش ها حدود بیست هزار نفر شرکت کرده بودند و گزارش تصویری کوتاه […]

میتینگ انتخاباتی موسوی و سخنان تند انتقادی علیه احمدی نژاد

شنبه 2 خرداد 88 / 23 می 2009 1 امروز به مناسبت دوم خرداد مراسمی در سالن دوازده هزاری نفری استادیوم آزادی تهران برگزار شد که البته میتینک انتخاباتی موسوی بود. در این مراسم خاتمی نیز حضور داشت و سخن گفت. طبق گزارش ها حدود بیست هزار نفر شرکت کرده بودند و گزارش تصویری کوتاه […]