نقد دین یا نقد دینی

درآمدnبی گمان هر نوع نوگرایی و یا نواندیشی و به ویژه روشنفکری در دین، در هر سطحی با حدی از «نقد» و «نقادّی» در متون و معارف دینی و در اینجا اسلام، ملازمه دارد و گرنه دینداری نواندیشانه یا بازاندیشانه با دین ورزی سنتی و یا سنت گرایی مذهبی، فرق فارقی نخواهد داشت. می توان […]

دبیرکلی یک حزب سیاسی؛ توان یابی زنان

در میان انبوه خبرهای بد، که هر وز و هر لحظه از گوشه و کنار جهان و بیشتر از وطن بلازده ما می رسد، در روزهای اخیر یک خبر خوب و امیدوارکننده نیز رسید. خبر این بود که خانم آذر منصوری عضو شورای مرکزی «حزب اتحاد ملت» در گنگره اخیر این حزب در تهران، به […]

نقد دین یا نقد دینی

درآمد بی گمان هر نوع نوگرایی و یا نواندیشی و به ویژه روشنفکری در دین، در هر سطحی با حدی از «نقد» و «نقادّی» در متون و معارف دینی و در اینجا اسلام، ملازمه دارد و گرنه دینداری نواندیشانه یا بازاندیشانه با دین ورزی سنتی و یا سنت گرایی مذهبی، فرق فارقی نخواهد داشت. می […]

دبیرکلی یک حزب سیاسی؛ توان یابی زنان

در میان انبوه خبرهای بد، که هر وز و هر لحظه از گوشه و کنار جهان و بیشتر از وطن بلازده ما می رسد، در روزهای اخیر یک خبر خوب و امیدوارکننده نیز رسید. خبر این بود که خانم آذر منصوری عضو شورای مرکزی «حزب اتحاد ملت» در گنگره اخیر این حزب در تهران، به […]