جنبش زاینده رود و تذکر چند نکته

حدود دو هفته ای است که مردم هوشمند اصفهان در بستر رودخانه خشک و بی آب زاینده رود اجتماع کرده و زنده شدن این رود را طلب می کنند و انتظار دارند که مسئولان حکومتی برای تحقق این خواسته به حق مردم کاری بکنند. هرچند در آغاز کشاورزان دو ناحیه شرق و غرب زاینده رود […]

جنبش زاینده رود و تذکر چند نکته

حدود دو هفته ای است که مردم هوشمند اصفهان در بستر رودخانه خشک و بی آب زاینده رود اجتماع کرده و زنده شدن این رود را طلب می کنند و انتظار دارند که مسئولان حکومتی برای تحقق این خواسته به حق مردم کاری بکنند. هرچند در آغاز کشاورزان دو ناحیه شرق و غرب زاینده رود […]