باز هم حمایت قاطع آقای خامنه ای از احمدی نژاد

چهارشنبه 23 اردیبهشت 88 / 13 می 2009 n1nدر میان این همه اخبار بد و ناامیدکننده دو خبر خوب نیز منتشر شده است، یکی انتشار مجدد روزنامه «یاس نو» به مدیر مسؤلی نعیمی پور (وابسته به مشارکت» که چند سال پیش توقیف شده بود و انتشار روزنامه «کلمه سبز» به مدیر مسؤلی میرحسین موسوی که […]

باز هم حمایت قاطع آقای خامنه ای از احمدی نژاد

چهارشنبه 23 اردیبهشت 88 / 13 می 2009 1 در میان این همه اخبار بد و ناامیدکننده دو خبر خوب نیز منتشر شده است، یکی انتشار مجدد روزنامه «یاس نو» به مدیر مسؤلی نعیمی پور (وابسته به مشارکت» که چند سال پیش توقیف شده بود و انتشار روزنامه «کلمه سبز» به مدیر مسؤلی میرحسین موسوی […]