دوقطبی صادق و کاذب (قسمت دوم)

قرار بود که در ادامه یادداشت کوتاه پیشین، به چند نمونه از این دو قطبی های صادق و کاذب اشارتی بکنم تا مرادم روشن تر شود. این گونه دو قطبی ها از این جهت که در اساس واقعیت دارد، صادق است ولی از این جهت که گاه به صورت افراطی و دوگانه سیاه / سفیدی […]

دوقطبی صادق و کاذب (قسمت دوم)

قرار بود که در ادامه یادداشت کوتاه پیشین، به چند نمونه از این دو قطبی های صادق و کاذب اشارتی بکنم تا مرادم روشن تر شود. این گونه دو قطبی ها از این جهت که در اساس واقعیت دارد، صادق است ولی از این جهت که گاه به صورت افراطی و دوگانه سیاه / سفیدی […]