بیسوادی مأموران امنیتی و توهمات آن در دو نظام پیشین و کنونی

چند لحظه پیش در تارنمای «گویانیوز» دیدم که جوانی بهایی نقل کرده است که چندی پیش مأموران امنیتی به منزل او رفته و او را بازداشت کرده و البته پس از مدتی خوشبختانه فعلا آزاد شده است. جرم این هموطن ظاهرا جز بهایی بودنش نبوده است. وفق گفته ایشان مأموران بیسواد و تهی مغز کتابی […]

بیسوادی مأموران امنیتی و توهمات آن در دو نظام پیشین و کنونی

چند لحظه پیش در تارنمای «گویانیوز» دیدم که جوانی بهایی نقل کرده است که چندی پیش مأموران امنیتی به منزل او رفته و او را بازداشت کرده و البته پس از مدتی خوشبختانه فعلا آزاد شده است. جرم این هموطن ظاهرا جز بهایی بودنش نبوده است. وفق گفته ایشان مأموران بیسواد و تهی مغز کتابی […]