شبه خاطره در ارتباط با زنده یاد حسن حنفی

طلاع حاصل شد که متفکر نواندیش مسلمان مصری حسن حنفی درگذشت. کم و بیش با آثار و افکارش آشنا هستم. پس از کنفرانس برلین در بهار سال 2000 در نظر داشتم به مصر بروم. یکی از انگیزه های من دیدار و آشنایی با حسن حنفی و نصر حامد ابوزید بوده است. در کتاب «از برلین […]

شبه خاطره در ارتباط با زنده یاد حسن حنفی

طلاع حاصل شد که متفکر نواندیش مسلمان مصری حسن حنفی درگذشت. کم و بیش با آثار و افکارش آشنا هستم. پس از کنفرانس برلین در بهار سال 2000 در نظر داشتم به مصر بروم. یکی از انگیزه های من دیدار و آشنایی با حسن حنفی و نصر حامد ابوزید بوده است. در کتاب «از برلین […]