برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دين و قدرت در روزگار جديد ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۵nدين و قدرت در روزگار جديد ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=QpPTV9zxougnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1745.mp3]nnگفته شد که در گذشته چند مؤلفه مهم در مشروعیت بخشی قدرت سیاسی و در عمل اقتدارگرایی حاکمان مسلمان نقش ایفا می‌کرده که در دوران جدید تمامی آنها نظرا و عملا به شکلی بی اعتبار شده و […]