مجازات مجرمان در هر زمان و در هرمکان؛ امید به عدالت

خیرا در جایی خواندم که قرار بوده یک زن 95 ساله و یک مرد 100 ساله در آلمان به اتهام همکاری با جنایتکاران نازی در جریان جنگ جهانی دوم محاکمه شوند و آن زن که گویا در آسایشگاه سالمندان زندگی می کرده گریخته است. در کنار این خبر مهم، خبر محاکمه یکی از متهمان همکاری […]

مجازات مجرمان در هر زمان و در هرمکان؛ امید به عدالت

خیرا در جایی خواندم که قرار بوده یک زن 95 ساله و یک مرد 100 ساله در آلمان به اتهام همکاری با جنایتکاران نازی در جریان جنگ جهانی دوم محاکمه شوند و آن زن که گویا در آسایشگاه سالمندان زندگی می کرده گریخته است. در کنار این خبر مهم، خبر محاکمه یکی از متهمان همکاری […]