جامعه از موسوی استقبال می کند اما گویا همه سر کارند!!

یکشنبه 6 اردیبهشت 88 / 26 آوریل 2009n1 nاز عکس های خبری سفر میرحسین موسوی به مشهد بر می آید که فضای خوبی ایجاد شده و استقبال خوبی از ایشان شده بود و به گفته ای حدود هشت هزار نفر در سالن و یک هزار نفر دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد از وی استقبال کرده […]

جامعه از موسوی استقبال می کند اما گویا همه سر کارند!!

یکشنبه 6 اردیبهشت 88 / 26 آوریل 2009 1 از عکس های خبری سفر میرحسین موسوی به مشهد بر می آید که فضای خوبی ایجاد شده و استقبال خوبی از ایشان شده بود و به گفته ای حدود هشت هزار نفر در سالن و یک هزار نفر دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد از وی استقبال […]