وقتی ملای طالب مفسر و مجری شریعت می شود؟!

طالبان افغانستان اعلام کرده که هدف غایی شان تحقق «امارت اسلامی» با محوریت «شریعت» است. گفتن ندارد که چنین ایده ای دیری است که مطمح نظر تمامی جریان های اسلامی تعریف شده در جریان عام بنیادگرایی اسلامی معاصر در تمامی اقطار جهان بوده و هست که صد البته در سطوح مختلف و با بیانات متنوع […]

وقتی ملای طالب مفسر و مجری شریعت می شود؟!

طالبان افغانستان اعلام کرده که هدف غایی شان تحقق «امارت اسلامی» با محوریت «شریعت» است. گفتن ندارد که چنین ایده ای دیری است که مطمح نظر تمامی جریان های اسلامی تعریف شده در جریان عام بنیادگرایی اسلامی معاصر در تمامی اقطار جهان بوده و هست که صد البته در سطوح مختلف و با بیانات متنوع […]