توحیدگرایی طالقانی؛ تأملی دوباره در باب توحید

اشاره» این متن در شماره 79 هفته نامه صدا در تهران منتشر شده و در اینجا بازنشر می شودnدرآمدnبه مناسبت سالگشت زنده یاد آیت الله سید محمود طالقانی بسیار می توان گفت و باید گفت. زیرا وی از یک سو عالمی صاحب اندیشه و مفسری دارای ذوق و سلیقه و روشی خاص در تفسیر قرآن […]

توحیدگرایی طالقانی؛ تأملی دوباره در باب توحید

اشاره» این متن در شماره 79 هفته نامه صدا در تهران منتشر شده و در اینجا بازنشر می شود درآمد به مناسبت سالگشت زنده یاد آیت الله سید محمود طالقانی بسیار می توان گفت و باید گفت. زیرا وی از یک سو عالمی صاحب اندیشه و مفسری دارای ذوق و سلیقه و روشی خاص در […]