برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دين و قدرت در عصر خلافت ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۱nدين و قدرت در عصر خلافت ۱nبه مدت ۵۶ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=ax93iuIvegYnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1741.mp3]nnاین دوره را می توان به سه دوران خردتر تقسیم کرد:n- خلافت خلفای راشدین (۱۱ تا ۴۱ هجری)n- خلافت اموی (۴۱ تا ۱۳۲ هجری)n- خلافت عباسی (۱۳۲ تا ۶۵۶ هجری)nبا این که فرمانروایی نبی اسلام در اساس […]