آیا جمهوری اسلامی مدافع واقعی حقوق بشر است؟

امروز آقای ابراهیم رئیسی (عضو گروه مرگ در سال 67) در مراسم تحلیف خود در مجلس ادعا کرد که جمهوری اسلامی مدافع واقعی حقوق بشر است!nراستی چنین است؟ اگر مراد از حقوق بشر همان مواد سی گانه ای است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 1948) منعکس است، بی هیچ تردیدی جمهوری اسلامی در […]

ای وای مادرم!

مادرم سیده خدیجه هاشمی (یوسفی) در 95 سالگی درگذشت. nپدرم حدود یک سالی در انتظار بازگشتم ماند ولی انتظارش برآورده نشد. مادرم ده سال تمام انتظار کشید و چشمش به در ماند و هرگز از اشک تهی نشد ولی باز آرزوی اش عملی نشد و سرانجام در حسرت بازگشت و دیدار من چشمانش فروخفت! شاید […]

آیا جمهوری اسلامی مدافع واقعی حقوق بشر است؟

امروز آقای ابراهیم رئیسی (عضو گروه مرگ در سال 67) در مراسم تحلیف خود در مجلس ادعا کرد که جمهوری اسلامی مدافع واقعی حقوق بشر است! راستی چنین است؟ اگر مراد از حقوق بشر همان مواد سی گانه ای است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 1948) منعکس است، بی هیچ تردیدی جمهوری اسلامی […]

ای وای مادرم!

مادرم سیده خدیجه هاشمی (یوسفی) در 95 سالگی درگذشت. پدرم حدود یک سالی در انتظار بازگشتم ماند ولی انتظارش برآورده نشد. مادرم ده سال تمام انتظار کشید و چشمش به در ماند و هرگز از اشک تهی نشد ولی باز آرزوی اش عملی نشد و سرانجام در حسرت بازگشت و دیدار من چشمانش فروخفت! شاید […]