اگر باد بکاری، طوفان درو می کنی!

در فرهنگ و ادب ایرانی، ضرب المثل ها، حامل بخشی مهمی از اندیشه و تجربه¬ی زیسته¬ی مردمان ایران زمین در گذر ایام است. از این رو هریک از آن ها، از چنان ظرفیت و محتوایی برخوردار است که با توجه به نمونه های عینی شان می توان یک کتاب در باره شان نوشت. شمار قابل […]

اگر باد بکاری، طوفان درو می کنی!

در فرهنگ و ادب ایرانی، ضرب المثل ها، حامل بخشی مهمی از اندیشه و تجربه¬ی زیسته¬ی مردمان ایران زمین در گذر ایام است. از این رو هریک از آن ها، از چنان ظرفیت و محتوایی برخوردار است که با توجه به نمونه های عینی شان می توان یک کتاب در باره شان نوشت. شمار قابل […]