«جنگ بنی ها» و بسط اقتدارگرایی خلافت عربی در پوشش اسلام

درآمد nموضوع مهم «دین و قدرت» از مهم ترین موضوعات در تاریخ دین¬های تاریخی شده است که اخیرا نیز بار دیگر مطرح شده و در محافل فکری و در گفتارها و نوشتارهای مختلف مورد بحث و مناقشه و گفتگو قرار گرفته و می گیرد. هرچند در مقطع انقلاب ایران و آن هم با پسوند «اسلامی» […]

حمایت بیش از دویست تن از فعالان سیاسی و صنفی و مدنی داز اعتصابات کارگران

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:nnکارگران و زحمت‌کشان قلب تپنده پیکره اقتصادی یک کشورند که نقش اساسی در تولید ملی دارند. هم از منظر ملی و هم از منظر حقوق شهروندی سیاسی و طبقاتی آنها باید از حق تشکل آزاد و مستقل، دستمزد و دیگر […]

«جنگ بنی ها» و بسط اقتدارگرایی خلافت عربی در پوشش اسلام

درآمد موضوع مهم «دین و قدرت» از مهم ترین موضوعات در تاریخ دین¬های تاریخی شده است که اخیرا نیز بار دیگر مطرح شده و در محافل فکری و در گفتارها و نوشتارهای مختلف مورد بحث و مناقشه و گفتگو قرار گرفته و می گیرد. هرچند در مقطع انقلاب ایران و آن هم با پسوند «اسلامی» […]

حمایت بیش از دویست تن از فعالان سیاسی و صنفی و مدنی داز اعتصابات کارگران

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است: کارگران و زحمت‌کشان قلب تپنده پیکره اقتصادی یک کشورند که نقش اساسی در تولید ملی دارند. هم از منظر ملی و هم از منظر حقوق شهروندی سیاسی و طبقاتی آنها باید از حق تشکل آزاد و مستقل، دستمزد و […]