اندیشه ها و آموزه های محمدرضا حکیمی

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت بیست و پنجمnnدر آمدnبی گمان یکی از اثرگذاران در تاریخ اصلاح دینی معاصر ایران محمدرضا حکیمی خراسانی است. حکیمی یکی از نویسندگان مذهبی نوگرا و دارای آثار پرشمار و اثرگذار در دوران پیش از انقلاب و پس از آن است. در این قسمت ذیل این […]

اندیشه ها و آموزه های محمدرضا حکیمی

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت بیست و پنجم در آمد بی گمان یکی از اثرگذاران در تاریخ اصلاح دینی معاصر ایران محمدرضا حکیمی خراسانی است. حکیمی یکی از نویسندگان مذهبی نوگرا و دارای آثار پرشمار و اثرگذار در دوران پیش از انقلاب و پس از آن است. در این قسمت […]