میراث اصلاحی سازمان مجاهدین خلق ایران (جنبش نوین اسلامی)

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت بیست و چهارمnnدرآمدnهمان گونه که پیش از یاد شد و به زودی شرح بیشتری خواهد آمد، «سازمان مجاهدین خلق ایران» که در دهه چهل و پنجاه نهاد دینی – سیاسی و انقلابی فعال و اثرگذاری بوده است، به نوعی از درون «نهضت آزادی ایران» بیرون […]

میراث اصلاحی سازمان مجاهدین خلق ایران (جنبش نوین اسلامی)

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت بیست و چهارم درآمد همان گونه که پیش از یاد شد و به زودی شرح بیشتری خواهد آمد، «سازمان مجاهدین خلق ایران» که در دهه چهل و پنجاه نهاد دینی – سیاسی و انقلابی فعال و اثرگذاری بوده است، به نوعی از درون «نهضت آزادی […]