دو رسوایی در دو سوی متعارض جهان

اول. در جهان به اصطلاح آزاد و دموکرات و به شدت حقوق بشری! nدر اوج کشتار گسترده و بی مهار دولت فاسد و کودک کش اسرائیل از فلسطینی ها و در غزه، خبر و تصویر پرچم های برافراشته دولت مدرن و مدافع حقوق بشر اتریش در حمایت تمام عیار از چنان رژیم جانی و یاغی […]

دو رسوایی در دو سوی متعارض جهان

اول. در جهان به اصطلاح آزاد و دموکرات و به شدت حقوق بشری! در اوج کشتار گسترده و بی مهار دولت فاسد و کودک کش اسرائیل از فلسطینی ها و در غزه، خبر و تصویر پرچم های برافراشته دولت مدرن و مدافع حقوق بشر اتریش در حمایت تمام عیار از چنان رژیم جانی و یاغی […]