دانشگا، قبرستان – اوین، دانشگاه

دوشنبه 5 اسفند 87/23 فوریه 2009 nدیروز آقای خامنه ای بیانیه ای صادر کرده و از این دفن شهدا در دانشگاه حمایت کردند. این بیانیه قطعا در ارتباط با اعتراضات دانشجویان دانشگاه امیر کبیر صادر شده است که چند روز پیش شعار می دادند «دیکتاتور زمانه – شهید شده بهانه». با این موضع گیری رسمی […]

دانشگا، قبرستان – اوین، دانشگاه

دوشنبه 5 اسفند 87/23 فوریه 2009 دیروز آقای خامنه ای بیانیه ای صادر کرده و از این دفن شهدا در دانشگاه حمایت کردند. این بیانیه قطعا در ارتباط با اعتراضات دانشجویان دانشگاه امیر کبیر صادر شده است که چند روز پیش شعار می دادند «دیکتاتور زمانه – شهید شده بهانه». با این موضع گیری رسمی […]