سرکوبی دراویش گنابادی در اصفهان و تهران

پنجشنبه 1 اسفند 87 / 19 فوریه 2009 n 1 nمقاله ای تحت عنوان «به نام حق وعدالت» نوشته بودم که در سایت روز آنلاین امروز چاپ شده است. این مقاله درباره بهایی ها وطرح حقوق آن ها در ایران است. واقعا در باره بهائیان سکوت شده وکسی جرأت نکرده و نمی کند که تابوی […]

سرکوبی دراویش گنابادی در اصفهان و تهران

پنجشنبه 1 اسفند 87 / 19 فوریه 2009 1 مقاله ای تحت عنوان «به نام حق وعدالت» نوشته بودم که در سایت روز آنلاین امروز چاپ شده است. این مقاله درباره بهایی ها وطرح حقوق آن ها در ایران است. واقعا در باره بهائیان سکوت شده وکسی جرأت نکرده و نمی کند که تابوی آن […]