داستان شیرین جمهوری خواهی یک مدعی سلطنت

خیرا آقای رضا پهلوی (فرزند ارشد محمدرضاشاه آخرین پادشاه ایران) در سخنانی (هرچند وفق قولی خصوصی و در محفل خاص دوستان) سخنانی گفته است که هنوز پس از گذشت چند روز ورد زبانهاست و در باره آن از هر سو سخن در میان است و انواع تفسیرها جریان دارد. اما من در اینجا ناگزیر به […]

داستان شیرین جمهوری خواهی یک مدعی سلطنت

خیرا آقای رضا پهلوی (فرزند ارشد محمدرضاشاه آخرین پادشاه ایران) در سخنانی (هرچند وفق قولی خصوصی و در محفل خاص دوستان) سخنانی گفته است که هنوز پس از گذشت چند روز ورد زبانهاست و در باره آن از هر سو سخن در میان است و انواع تفسیرها جریان دارد. اما من در اینجا ناگزیر به […]