طبق ادعای محسن سازگارا آقای خامنه ای در دوران پس از انقلاب ایران با سازمان امنیت آلمان شرقی (سابق) ارتباط داشته است

ادامه یادداشت روزانه مورخ 27 بهمن 87n 4 nآقای احمد قابل با انتشار بیانیه ای از این که به او گذرنامه نمی دهند اعتراض کرده است. ایشان نوشته است که اداره گذرنامه مشهد به ایشان گفته است که دادگاه ویژه روحانیت تهران اورا ممنوع الخروج کرده وباید به آن جا مراجعه کند. ایشان گفته که […]

خداباوری و دینداری یک انتخاب است

اشاره: متن زیر در پاسخ دوست نادیده ای است که چندی پیش خطاب به من نگاشته شده است. آن دوست در باره ناتوانی خداباوری و دین ورزی در تولید افعال اخلاقی و یا معنابخشی به آدمی بوده است. او یادآوری کرده بود که در مرز خروج از دین قرار دارد. متن او تقریبا مفصل بوده […]

طبق ادعای محسن سازگارا آقای خامنه ای در دوران پس از انقلاب ایران با سازمان امنیت آلمان شرقی (سابق) ارتباط داشته است

ادامه یادداشت روزانه مورخ 27 بهمن 87 4 آقای احمد قابل با انتشار بیانیه ای از این که به او گذرنامه نمی دهند اعتراض کرده است. ایشان نوشته است که اداره گذرنامه مشهد به ایشان گفته است که دادگاه ویژه روحانیت تهران اورا ممنوع الخروج کرده وباید به آن جا مراجعه کند. ایشان گفته که […]

خداباوری و دینداری یک انتخاب است

اشاره: متن زیر در پاسخ دوست نادیده ای است که چندی پیش خطاب به من نگاشته شده است. آن دوست در باره ناتوانی خداباوری و دین ورزی در تولید افعال اخلاقی و یا معنابخشی به آدمی بوده است. او یادآوری کرده بود که در مرز خروج از دین قرار دارد. متن او تقریبا مفصل بوده […]