ما و میراث زمامداری پیامبر

درآمدn در این فصل می کوشم به این پرسش پاسخ دهم که ما به عنوان مسلمان و مؤمن به وحی و قرآن و پیامبر و میراث او امروز چه نسبتی می توانیم بین خود با میراث فرمانروایی محمد در مدینه قرن هفتم برقرار بکنیم. nبه طور سنتی و شایع این تفکر و باور رواج دارد […]

مصاحبه با تلویزیون «رای» ایتالیا

جمعه 18 بهمن 87 / 6 فوریه 2009n 1 nدیروز برای انجام مصاحبه با تلویزیون «رای» به رم رفتم. در آنجا ساعت 4 تا 4 / 5 مصاحبه انجام شد. خبر نگار معروف که بیش از این از او یاد کردم (و حالا نامش را به یاد نمی آورم) ایستاده با من گفتگو کرد و […]

ما و میراث زمامداری پیامبر

درآمد در این فصل می کوشم به این پرسش پاسخ دهم که ما به عنوان مسلمان و مؤمن به وحی و قرآن و پیامبر و میراث او امروز چه نسبتی می توانیم بین خود با میراث فرمانروایی محمد در مدینه قرن هفتم برقرار بکنیم. به طور سنتی و شایع این تفکر و باور رواج دارد […]

مصاحبه با تلویزیون «رای» ایتالیا

جمعه 18 بهمن 87 / 6 فوریه 2009 1 دیروز برای انجام مصاحبه با تلویزیون «رای» به رم رفتم. در آنجا ساعت 4 تا 4 / 5 مصاحبه انجام شد. خبر نگار معروف که بیش از این از او یاد کردم (و حالا نامش را به یاد نمی آورم) ایستاده با من گفتگو کرد و […]