اندیشه ها و آموزه های دکتر علی شریعتی

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت بیستمnnاشاره: قسمت بیستم از معرفی سلسله مصلحان مسلمان در ایران معاصر به کانون نشر حقایق اسلامی مشهد و شریعتی ها اختصاص داشت. به دلیل طولانی بودن این گفتار / نوشتار، قسمت نخست آن پیش از این منتشر شده و بخش دوم آن اکنون و جداگانه […]

ذکر جمیل حسن محجوب و شرکت سهامی انتشار

مروز صبح اطلاع یافتم که حسن محجوب مدیر «شرکت سهامی انتشار» در 91 سالگی درگذشت. هرچند مرگ در این سن و سال چندان غیر منتظره و از این رو آزاردهنده نیست ولی «مرگ چنین خواجه نه مرگی است خرد». تأسف از این بابت است که صنعت نشر و کتاب و فرهنگ از چنین خدمتگذارنی محروم […]

اندیشه ها و آموزه های دکتر علی شریعتی

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت بیستم اشاره: قسمت بیستم از معرفی سلسله مصلحان مسلمان در ایران معاصر به کانون نشر حقایق اسلامی مشهد و شریعتی ها اختصاص داشت. به دلیل طولانی بودن این گفتار / نوشتار، قسمت نخست آن پیش از این منتشر شده و بخش دوم آن اکنون و […]

ذکر جمیل حسن محجوب و شرکت سهامی انتشار

مروز صبح اطلاع یافتم که حسن محجوب مدیر «شرکت سهامی انتشار» در 91 سالگی درگذشت. هرچند مرگ در این سن و سال چندان غیر منتظره و از این رو آزاردهنده نیست ولی «مرگ چنین خواجه نه مرگی است خرد». تأسف از این بابت است که صنعت نشر و کتاب و فرهنگ از چنین خدمتگذارنی محروم […]