چند نکته در باب سلمان فارسی

شاره: چندی پیش دوستی ناآشنا با ارسال پیامی در باره سلمان فارسی و نقش او در اسلام آغازین و به طور خاص در ماجرای گشودن ایران در آغاز تهاجم اعراب به ایران پرسیده بود و من پاسخی به آن دادم. اکنون آن پاسخ را در اینجا منتشر می کنم.n nدر باب محتوای متنی که فرستاده […]

چند نکته در باب سلمان فارسی

شاره: چندی پیش دوستی ناآشنا با ارسال پیامی در باره سلمان فارسی و نقش او در اسلام آغازین و به طور خاص در ماجرای گشودن ایران در آغاز تهاجم اعراب به ایران پرسیده بود و من پاسخی به آن دادم. اکنون آن پاسخ را در اینجا منتشر می کنم. در باب محتوای متنی که فرستاده […]