اندیشه ها و آموزه های خداپرستان سوسیالیست و نمایندگانش

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت نوزدهمnnدرآمدnبی گمان یکی از جریان های اصلاح دینی و نواندیشی اسلامی نوین ایران و وابسته به نحله مدرن و دانشگاهی معاصر، جریان وابسته و یا مرتبط با نهادی به نام «نهضت خداپرستان سوسیالیست» و چهره های شاخص و نظریه پرداز این جریان در هفتاد سال […]

اعدام روح الله زم و مسئولیت آیت الله سیستانی

هرچند تراژدی روح الله زم به پایان رسید اما حول و حوش زم و ماجراهایش از جهات مختلف هنوز حرف های زیادی برای گفتن و شنیدن هست. در این میان به گمانم ارتباط روح الله زم با آیت الله سید علی سیستانی در عراق از نکات حاشیه ای اما مهم این ماجراست.nظاهرا قطعی می نماید […]

اندیشه ها و آموزه های خداپرستان سوسیالیست و نمایندگانش

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت نوزدهم درآمد بی گمان یکی از جریان های اصلاح دینی و نواندیشی اسلامی نوین ایران و وابسته به نحله مدرن و دانشگاهی معاصر، جریان وابسته و یا مرتبط با نهادی به نام «نهضت خداپرستان سوسیالیست» و چهره های شاخص و نظریه پرداز این جریان در […]

اعدام روح الله زم و مسئولیت آیت الله سیستانی

هرچند تراژدی روح الله زم به پایان رسید اما حول و حوش زم و ماجراهایش از جهات مختلف هنوز حرف های زیادی برای گفتن و شنیدن هست. در این میان به گمانم ارتباط روح الله زم با آیت الله سید علی سیستانی در عراق از نکات حاشیه ای اما مهم این ماجراست. ظاهرا قطعی می […]