محمد ملکی؛ 70 سال مبارزه با استبداد

دکتر محمد ملکی درگذشت. دریافت چنین خبری در آغاز صبح امروز (چهارشنبه 12 آذر 99) بسی دردناک و می توان گفت هولناک بود. یک سالی است که هر چند روز یک بار خبر مرگ عزیزی می رسد. مرگ طبیعی و یا برآمده از بیماری همه گیر و عالمگیر کرونا. این فهرست متأسفانه طولانی است. هنوز […]

تسلیت جمعی از فعالان فرهنگی و سیاسی در باب درگذشت دکتر محمد ملکی

محمد ملکی مبارز دیرپای راه آزادی و عدالت و سربلندی کشور و مردم، پس از هفت دهه تلاش آرمانخواهانه سر برخاک میهن نهاد و آرام گرفت.nnدکتر ملکی یکی از نمادهای سترگ «تقدم وظیفه بر هزینه» بود. او وظیفه مبارزه با استبداد و استیلا و تبعیض را هیچگاه در برابر هزینه بارها زندان و رنج و […]

محمد ملکی؛ 70 سال مبارزه با استبداد

دکتر محمد ملکی درگذشت. دریافت چنین خبری در آغاز صبح امروز (چهارشنبه 12 آذر 99) بسی دردناک و می توان گفت هولناک بود. یک سالی است که هر چند روز یک بار خبر مرگ عزیزی می رسد. مرگ طبیعی و یا برآمده از بیماری همه گیر و عالمگیر کرونا. این فهرست متأسفانه طولانی است. هنوز […]

تسلیت جمعی از فعالان فرهنگی و سیاسی در باب درگذشت دکتر محمد ملکی

محمد ملکی مبارز دیرپای راه آزادی و عدالت و سربلندی کشور و مردم، پس از هفت دهه تلاش آرمانخواهانه سر برخاک میهن نهاد و آرام گرفت. دکتر ملکی یکی از نمادهای سترگ «تقدم وظیفه بر هزینه» بود. او وظیفه مبارزه با استبداد و استیلا و تبعیض را هیچگاه در برابر هزینه بارها زندان و رنج […]