رویکردهای روشنفکرانه در انکار خویشتن

اشاره: متن بلند زیر به قلم آقای مهدی جامی است و در شماره های 123 و 124 نشریه چشم انداز ایران منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. nnدر نقد ما ایرانیان نوشته مقصود فراستخواهnnn۱. فضایل و قبایحnnاورسن ولز در فیلمی ناتمام که بر اساس رمان دن کیشوت ساخته است سخنی می گوید […]

رویکردهای روشنفکرانه در انکار خویشتن

اشاره: متن بلند زیر به قلم آقای مهدی جامی است و در شماره های 123 و 124 نشریه چشم انداز ایران منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. در نقد ما ایرانیان نوشته مقصود فراستخواه ۱. فضایل و قبایح اورسن ولز در فیلمی ناتمام که بر اساس رمان دن کیشوت ساخته است سخنی […]