برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آسيب شناسى مدرنيته در جهان مدرن

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۴nآسيب شناسى مدرنيته در جهان مدرنnبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=FdhetcXZNy4nnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1644.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message