هنر متعهد یا هنرمند متعهد؟

به یاد او که صدای بی صدایان بودnnپس از درگذشت زنده یاد محمدرضا شجریان بار دیگر موضوع پر مناقشه «هنر متعهد» می تواند مورد توجه قرار بگیرد و در باره آن گفتگو شود. بد نیست دیدگاه خود را در این باب با مخاطبان اهل اندیشه و فرهنگ در میان بگذارم.nنسل پیش از انقلاب به یاد […]

هنر متعهد یا هنرمند متعهد؟

به یاد او که صدای بی صدایان بود پس از درگذشت زنده یاد محمدرضا شجریان بار دیگر موضوع پر مناقشه «هنر متعهد» می تواند مورد توجه قرار بگیرد و در باره آن گفتگو شود. بد نیست دیدگاه خود را در این باب با مخاطبان اهل اندیشه و فرهنگ در میان بگذارم. نسل پیش از انقلاب […]