گویا از گرفتن جان آدمیزاد خوشش شان می آید!

هرلحظه غمی از نو می آید به مبارک بادم! صبح این بمب خبری منفجر شد که نوید افکاری اعدام شد! با این که در جمهوری اسلامی هیچ خبری، هرچه هم غریب باشد، دیگر غریب نمی نماید، باز این خبر بس غریب نمود و تکان دهنده!nمن نه قاضی ام و نه این جوان و برادرانش را […]