راستی اگر امام حسین وارد کوفه می شد چه اتفاق می افتاد؟

این روزها دهه اول ماه محرم است و ایام سنتی عزاداری ها و سوگواری ها. متأسفانه در این ایام در مجالس و محافل مذهبی در باره هرچیزی صحبت می شود جز ماجرای اصلی و آن این که هدف اصلی و اولیه عزیمت حسین بن علی به سوی کوفه و عراق چه بوده است؟ عموما حول […]