خاتمی در دانشگاه تهران: ما می بایست مقاومت بیشتری می کردیم و اگر کرده بودیم امروز وضعیت ما بهتر بود

سه شنبه ۲۶ آذر ۸۷ / ۱۶ دسامبر ۲۰۰۸nدیروز آقای خاتمی در سالن دانشکده فنی دانشگاه تهران سخنرانی کرد. آن گونه که در رسانه ها آمده است، این سخنرانی و مراسم که به مناسبت۱۶ آذر صورت گرفت، با استقبال پر شور دانشجویان مواجه شد و چند هزار نفر شرکت کردند. آقای خاتمی نیز سخنان نسبتا […]

تأملی در چگونگی و چرایی ظهور و تکامل تشیع تاریخی

nnدرآمدnاگر بپذیریم که امامت با شکل و شمایل و عرض و طولی که از قرن دوم به بعد در جوامع اسلامی و بیشتر ایرانی شکل گرفته، ناگزیر باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا و چگونه چنین اندیشه و نظریه ای پیدا شده و سامان یافته و در نهایت در قرن پنجم و پس […]