دفاع تمام قد آقای خامنه ای در دانشگاه از احمدی نژاد و دولت او

پنجشنبه ۲۱ آذر ۸۷ / ۱۱ دسامبر ۲۰۰۸nمقاله ای تحت عنوان «ستم مضاعف» نوشتم و در سایت روز آنلاین امروز منتشر شده است موضوع آن محکومیت مجتبی لطفی (مسئول اطلاع رسانی دفتر آیه الله منتظری) بوده است وی به چهار سال حبس و پنج سال تبعید از قم محکوم شده است. نیز وی ممنوع القلم […]

القاب روحانیت و کارکردهای آن به روایت شریعتی و دیگران

اشاره: این نوشتاره به قلم آقای رحمان لیوانی است که در زیتون منتشر شدهداست.nnعناوین و القاب برساخته آدمیان کارکردهای متفاوت و حتی متضادی در جوامع بشری دارند. در جوامع مدرن و پیشرفته کنونی که حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک در آنها نهادینه شده است استعمال القاب در محاورات روزمره و نیز کنش‌های اجتماعی چندان معمول […]

متافیزیک باختری: پارادایم فهم حکمت مشرقی و نسبت آن با حکمت خسروانی

اشاره: این نوشتار به قلم آقای حسین مرادی است و در زیتون منتشر شده است.nnدر آمد:nnدر تاریخ فلسفه در اسلام، پس از تواجه و برخوردِ جدیِ فارابی با فلسفه‌ی یونانی و کوشش به بسطِ آن در جهان اسلام، ابن‌سینایِ بلخی می‌آید. ابن‌سینا در فلسفه‌ی مشاء اسلامی از اهمیتِ بسیاری برخوردار است و لقبِ «شیخ الرئیس» […]